Sẵn sàng đầu tư khi Doanh nghiệp cần thêm vốn để mở rộng sản xuất kinh doanh