Cung cấp các dịch vụ hỗ trợ pháp lý, chịu trách nhiệm thay chủ Doanh nghiệp